Tài liệu Kỳ họp thứ 8 (Chuyên đề) - HĐND huyện khóa XIII

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP 5
2 Giấy triệu tập kỳ họp thứ Tám (Chuyên đề), HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
3 Giấy mời tham dự Kỳ họp Thứ Tám (Chuyên đề), HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
4 TỜ TRÌNH Về việc xin chủ trương thu hồi kinh phí đã bố trí trong năm 2022 và tiếp tục bố trí kinh phí trong năm 2023 để mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện 5
5 Dự Thảo Nghị Quyết về việc phê chuẩn bố trí kinh phí mua xe chuyên dùng phục vụ công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện năm 2023 5
6 Dự thảo Nghị Quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Ia Grai khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 5
7 Tờ trình đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Ia Grai, khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
8 Báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo Nghị Quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
9 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thu hồi kinh phí đã bố trí trong năm 2022 và tiếp tục bố trí trong năm 2023 để mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện 5

CHUYÊN MỤC