Các Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XIII

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Nghị quyết số: 92/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các ký họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
2 Nghị quyết số: 84/NQ-HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 5
3 Nghị quyết số: 87/NQ-HĐND về phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 nguồn ngân sách huyện 5
4 Nghị quyết số: 86/NQ-HĐND về phê duyệt danh mục, nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn huyện năm 2023 5
5 Nghị quyết số: 93/NQ-HĐND về thành lập đoàn giám sát "Công tác tuyên truyền, quản lý , sử dụng biên chế viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện" 5
6 Nghị quyết số: 91/NQ-HĐND về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư 13 công trình đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện 5
7 Nghị quyết số:89/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách năm 2023 và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, xã, thị trấn năm 2023 5
8 Nghị quyết số: 88/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022 5
9 Nghị quyết số:90/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi trong điều hành ngân sách cấp huyện năm 2022 5
10 Nghị quyết số: 85/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện 5
11 Thông báo số: 38/TB-HĐND về thông báo kết quả kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5

CHUYÊN MỤC