CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO

Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên Ủy ban nhân dân huyện
1.  Chủ tịch UBND huyện:
    Chủ tịch UBND huyện là người lãnh đạo và điều hành công việc của UBND huyện, có trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại Điều 126, Điều 127 Luật Tổ chức HĐND&UBND năm 2003 và những vấn đề khác mà Pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện quyết định
    Trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trong, cấp bách, những vấn đề có tính chất liên ngành liên quan đến nhiều lĩnh vực, đơn vị, địa phương trong huyện và những vấn đề mới phát sinh khác.
     Chủ tịch UBND huyện phân công một Phó Chủ tịch trong số các Phó Chủ tịch UBND huyện làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực; Chủ tịch quyết định điều chỉnh phân công công việc giữa các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND huyện khi cần thiết.
    Chủ tịch UBND huyện ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực chỉ đạo công việc của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng; trực tiếp giải quyết công việc của Phó Chủ tịch đi vắng hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết thay Phó Chủ tịch đi vắng.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện:
    - Phó Chủ tịch UBND huyện được Chủ tịch UBND huyện phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chỉ đạo một số cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.
    - Phó CHủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND huyện; đồng thời cùng các thành viên khác của UBND huyện chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND huyện trước HĐND cùng cấp và UBND tỉnh.
    - Trong thực thi nhiệm vụ, nếu phát sinh những vấn đề chưa được quy định, Phó Chủ tịch phải kịp thời báo cáo CHủ tịch giải quyết. Trường hợp vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác do Phó Chủ tịch khác phụ trách thì các Phó Chủ tịch phải chủ động phối hợp giải quyết, nếu các Phó Chủ tịch có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch đang phụ trách công việc đó phải báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định.
    - Trong lĩnh vực công tác được phân công, Phó Chủ tịch UBND huyện có nhiệm vụ, quyền hạn:
    + Chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện, UBND xã trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, quyết định, chỉ thị của UBND huyện, CHủ tịch UBND huyện, chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước về lĩnh vực được phân công.
    + Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách phù hợp với Nghị quyết của HĐND huyện, quyết định, chỉ thị của UBND huyện, quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thễ của cơ các cơ quan nhà nước cấp trên và đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
    + Được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện trong việc quyết định giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chiu trách nhiệm trước Chủ tịch về quyết định đó.
    + Báo cáo và đề xuất với Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định xử lý kịp thời công việc liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách đã phối hợp xử lý nhưng ý kiến chưa thống nhất.
    + Phó Chủ tịch Thường trực, ngoài việc thực hiện trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc đã nêu tại khoản 1,2,3 và 4 Điều này còn được Chủ tịch ủy quyền lãnh đạo công việc của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng.
3. Ủy viên Ủy ban nhân dân:
    - Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân, UBND huyện về công việc được phân công phụ trách; đồng thời tham gia giải quyết công việc chung của UBND huyện, cùng các thành viên khác của UBND huyện chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND huyện trước HĐND huyện và UBND tỉnh.
    - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành một hoặc một số lĩnh vực được phân công; giải quyết theo thẩm quyền và trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND huyện giải quyết các đề nghị của cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
    - Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân, trường hợp vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND huyện; tham gia ý kiến và biểu quyết về các vần đề thảo luận tại phiên họp UBND huyện; tham gia ý kiến với các thành viên khác của UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện để xử lý các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc các vấn đề thuộc chức năng quản lý của mình.
    - Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.
c390969e-526b-4fa3-a896-59b17a1c4cb2.png