CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN
 
   1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện ĐT : 3844.322, fax 3844.682

     a. Thành phần lãnh đạo: 
     Đồng chí  - Chánh văn phòng:  Nguyễn Văn Đính
                   - Phó Chánh Văn phòng :  Nguyễn Xuân Tuấn
                    - 
Phó Chánh Văn phòng : Lê Thị Thu Hiền
    b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.
     2. Phòng Nội vụ huyện ĐT: 3844.163
      a. Thành phần lãnh đạo:
               Trưởng phòng: Đồng chí  Thân Trọng Bình
                Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa
                Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình
     b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.
      3. Phòng Tư pháp ĐT: 3844.465
      a. Thành phần lãnh đạo:
          Trưởng phòng: Đồng chí Trần Kim Anh
     b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.
     4. Phòng Tài chính - Kế hoạch ĐT 3844.357
      a. Thành phần lãnh đạo:
          Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Văn Chè.
           Phó Trưởng phòng: Đồng chí Huỳnh Ngô Tùng Điệp.
           Phó Trưởng phòng: Đồng chí Võ Quốc Vinh
     b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
     5. Phòng Tài nguyên và Môi trường ĐT: 3844.367
     a. Thành phần lãnh đạo:
          Trưởng phòng : Đồng chí Tài Văn Trung.
           Phó Trưởng phòng: Đồng chí Thái Anh Tuấn.
           Phó Trưởng phòng: Đồng chí Trương Thanh Vân
    b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.
     6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ĐT 3844.353
     a. Thành phần lãnh đạo:
           Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo
            
Phó Trưởng phòng: Đồng chí Lê Quang Long
    b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.
     7. Phòng Văn hoá và Thông tin ĐT: 3844.346
     a. Thành phần lãnh đạo:
         Trưởng phòng: Đồng chí  Ksor H'Nga          
         Phó Trưởng phòng: Đồng chí  Nguyễn Khắc Hùng
     b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.
     8. Phòng Giáo dục và Đào tạo ĐT: 3844. 326
     a. Thành phần lãnh đạo:
             Trưởng phòng: Đồng chí Phạm Văn Đại.
              Phó Trưởng phòng: Đồng chí  Phạm Ngọc Hiệp                             
     b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
    9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ĐT: 3844.316
     a. Thành phần lãnh đạo:
         Trưởng phòng Đồng chí: Phan Đình Thắm   
         Phó Trưởng phòng: Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng      
     b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã;
     10. Phòng Kinh tế và Hạ tầng ĐT 3844.186
     a. Thành phần lãnh đạo:
                Trưởng phòng : Đồng chí Nguyễn Đức Thừa
                  
Phó Trưởng phòng: Đồng chí Phan Đình Phùng
    b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.
     11. Phòng Dân tộc ĐT 3844.279
     a. Thành phần lãnh đạo:
            + Phó Trưởng phòng: Đồng chí Trương Thế Vinh.
      b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện về công tác dân tộc;
     12. Thanh tra huyện ĐT: 3844.390
     a. Thành phần lãnh đạo:
             Chánh thanh tra: Đồng chí Trần Đức Hạnh
             Phó Chánh thanh tra: Đồng chí Hoàng Quang Huyên.
    b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
c390969e-526b-4fa3-a896-59b17a1c4cb2.png