DANH BẠ HỘP THƯ CÔNG VỤ

Địa  chỉ  đăng  nhập,  sử  dụng  thư  điện  tử  công  vụ  tỉnh  Gia  Lai: https://mail.gialai.gov.vn.
1. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan: ubndiagrai@gialai.gov.vn​
2. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:
STT Họ và tên/Đơn vị Địa chỉ thư điện tử Ghi chú
I Ủy ban nhân dân huyện ubndiagrai@gialai.gov.vn  
II Văn phòng HĐND và UBND vpubnd.iagrai@gialai.gov.vn  
1 Lê Ngọc Quý quyln.iagrai@gialai.gov.vn  
2 Đỗ Văn Đông dongdv.iagrai@gialai.gov.vn  
3 Đào Lân Hưng hungdl.iagrai@gialai.gov.vn  
4 Ksor Khiếu khieuks.iagrai@gialai.gov.vn  
5 Nguyễn Ngọc Anh anhnn.iagrai@gialai.gov.vn  
6 Nguyễn Xuân Tuấn tuannx.iagrai@gialai.gov.vn  
7 Nguyễn Ngọc Tân tannn.iagrai@gialai.gov.vn  
8 Nguyễn Thị Hoa hoant.iagrai@gialai.gov.vn  
9 Lê Thị Thu Hiền hienltt.iagrai@gialai.gov.vn  
10 Lê Quang Long longlq.iagrai@gialai.gov.vn  
11 Trần Đức Hạnh hanhtd.iagrai@gialai.gov.vn  
12 Rcom Blan blanr.iagrai@gialai.gov.vn  
13 Hồ Thị Minh Ngọc ngochtm.iagrai@gialai.gov.vn  
III Phòng Nội vụ noivu.iagrai@gialai.gov.vn  
14 Thân Trọng Bình binhtt.iagrai@gialai.gov.vn  
15 Ngô Văn Khoa khoanv.iagrai@gialai.gov.vn  
16 Nguyễn Thị Thanh Bình binhntt.iagrai@gialai.gov.vn  
17 Hà Thị Hương huonght.iagrai@gialai.gov.vn  
18 Phạm Thị Tú tupt.iagrai@gialai.gov.vn  
19 Nguyễn Văn Hải hainv.iagrai@gialai.gov.vn Viên chức
20 Trường Thị Ngọc Linh linhttn.iagrai@gialai.gov.vn  
21 Mai Thị Thúy Hằng hangmtt.iagrai@gialai.gov.vn  
22 Lê Thị Như nhult.iagrai@gialai.gov.vn Viên chức
IV Phòng Tài nguyên – Môi trường tnmt.iagrai@gialai.gov.vn  
23 Tài Văn Trung trungtv.iagrai@gialai.gov.vn  
24 Puih HLêng hlengp.iagrai@gialai.gov.vn  
25 Thái Anh Tuấn tuanta.iagrai@gialai.gov.vn  
26 Trương Thanh Vân vantt.iagrai@gialai.gov.vn  
27 Nguyễn Việt Hùng hungnv.iagrai@gialai.gov.vn  
28 Phan Thị Thảo thao.iagrai@gialai.gov.vn  
29 Nguyễn Thị Bảo Ngọc ngocntb.iagrai@gialai.gov.vn  
V Phòng Lao động, Thương binh –Xã hội ldtbxh.iagrai@gialai.gov.vn  
30 Nguyễn Thị Phương Thảo thaontp.iagrai@gialai.gov.vn  
31 Đặng Thị Sương suongdt.iagrai@gialai.gov.vn  
32 Lê Thành Huy huylt.iagrai@gialai.gov.vn  
33 Đỗ Văn Tuất tuatdv.iagrai@gialai.gov.vn  
34 Nguyễn Thị Huyền Trang trangnth.iagrai@gialai.gov.vn  
VI Phòng Văn hóa và Thông tin vhtt.iagrai@gialai.gov.vn  
35 Ksor H’Nga hngaks.iagrai@gialai.gov.vn  
36 Nguyễn Khắc Hùng hungnk.iagrai@gialai.gov.vn  
37 Nguyễn Thị Lưu Ly lyntl.iagrai@gialai.gov.vn  
38 Trần Quốc Huy huytq.iagrai@gialai.gov.vn  
39 Lê Xuân Thanh thanhlx.iagrai@gialai.gov.vn  
VII Phòng Giáo dục và Đào tạo gddt.iagrai@gialai.gov.vn  
40 Phạm Ngọc Hiệp hieppn.iagrai@gialai.gov.vn  
41 Phạm Văn Đại daipv.iagrai@gialai.gov.vn  
42 Lê Quang Vinh vinhlq.iagrai@gialai.gov.vn  
43 Nguyễn Thanh Bình binhnt.iagrai@gialai.gov.vn  
44 Lê Đức Thuận thuanld.iagrai@gialai.gov.vn  
45 Trần Đức Thủy thuytd.iagrai@gialai.gov.vn  
VIII Thanh tra huyện thanhtra.iagrai@gialai.gov.vn  
46 Hoàng Quang Huyên huyenhq.iagrai@gialai.gov.vn  
47 Nguyễn Quang Nam namnq.iagrai@gialai.gov.vn  
48 Dương Thị Kiều Trang trangdtk.iagrai@gialai.gov.vn  
IX Phòng Tư pháp tuphap.iagrai@gialai.gov.vn  
49 Trần Kim Anh anhtk.iagrai@gialai.gov.vn  
50 Nguyễn Thị Hương huongnt.iagrai@gialai.gov.vn  
X Phòng Tài chính – Kế hoạch tckh.iagrai@gialai.gov.vn  
51 Nguyễn Văn Chè chenv.iagrai@gialai.gov.vn  
51 Nguyễn Đức Bảo baond.iagrai@gialai.gov.vn  
52 Huỳnh Ngô Tùng Điệp diephnt.iagrai@gialai.gov.vn  
53 Mai Thị Hiền hienmt.iagrai@gialai.gov.vn  
54 Nguyễn Thị Thủy thuynt.iagrai@gialai.gov.vn  
55 Võ Quốc Vinh vinhvq.iagrai@gialai.gov.vn  
XI Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn nnptnt.iagrai@gialai.gov.vn  
56 Phan Đình Thắm thampd.iagrai@gialai.gov.vn  
57 Phạm Thị Thu Hằng hangptt.iagrai@gialai.gov.vn  
58 Nguyễn Thị Bích Ngọc ngocntb.iagrai@gialai.gov.vn  
59 Đàm Thị Trang trangdt.iagrai@gialai.gov.vn  
XII Phòng Kinh tế và Hạ tầng ktht.iagrai@gialai.gov.vn  
60 Nguyễn Đức Thừa thuand.iagrai@gialai.gov.vn  
61 Nguyễn Trọng Đoan doannt.iagrai@gialai.gov.vn  
62 Phan Đình Phùng phungpd.iagrai@gialai.gov.vn  
63 Trần Anh Hoàng Liêm liemtah.iagrai@gialai.gov.vn  
64 Nguyễn Thị La Nương nuongntl.iagrai@gialai.gov.vn  
XIII Phòng Dân tộc dantoc.iagrai@gialai.gov.vn  
65 Nguyễn Văn Đính dinhnv.iagrai@gialai.gov.vn  
66 Rơ Châm Chel chelrc.iagrai@gialai.gov.vn  
II. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, ĐƠN VỊ KHÁC: 8 tài khoản đơn vị; 40 tài khoản cá nhân
STT Họ và tên Địa chỉ thư điện tử Ghi chú
I Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao ttvhtttt.iagrai@gialai.gov.vn  
1 Lê Thị Phương Loan loanltp.iagrai@gialai.gov.vn  
2 Lưu Văn Biên bienlv.iagrai@gialai.gov.vn  
3 Võ Thị Thu Hoài hoaivtt.iagrai@gialai.gov.vn  
4 Lê Văn Dũng dunglv.iagrai@gialai.gov.vn  
5 Vương Ngọc Thọ thovn.iagrai@gialai.gov.vn  
6 Puih Kinh kinhp.iagrai@gialai.gov.vn  
7 Nguyễn Văn Hiển hiennv.iagrai@gialai.gov.vn  
8 Trần Xuân Năm namtx.iagrai@gialai.gov.vn  
9 Đặng Thị Huyền huyendt.iagrai@gialai.gov.vn  
10 Trần Văn Bằng bangtv.iagrai@gialai.gov.vn  
11 Bạch Phương Lộc locbp.iagrai@gialai.gov.vn  
12 Trần Thị Tâm tamtt.iagrai@gialai.gov.vn  
13 Võ Thị Thoan thoanvt.iagrai@gialai.gov.vn  
14 Ngô Thị Hải Lý lynth.iagrai@gialai.gov.vn  
II Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên ttdn.iagrai@gialai.gov.vn  
15 Nguyễn Quang Thuấn thuannq.iagrai@gialai.gov.vn  
16 Hoàng Đôn Quốc quocdv.iagrai@gialai.gov.vn  
17 Đinh Thị Huế huedt.iagrai@gialai.gov.vn  
18 Hà Minh Tiến tienhm.iagrai@gialai.gov.vn  
III Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp ttdvnn.iagrai@gialai.gov.vn  
19 Đỗ Xuân Hiền hiendx.iagrai@gialai.gov.vn  
20 Nguyễn Thị Hải haint.iagrai@gialai.gov.vn  
21 Võ Xuân Thịnh thinhvx.iagrai@gialai.gov.vn  
22 Ksor Ngưp ngupk.iagrai@gialai.gov.vn  
23 Nguyễn Văn Cảnh canhnv.iagrai@gialai.gov.vn  
24 Lê Thị Huệ huelt.iagrai@gialai.gov.vn  
25 Lê Hữu Quang quanglh.iagrai@gialai.gov.vn  
26 Ngô Nhạc Lâm lamnn.iagrai@gialai.gov.vn  
27 Nguyễn Văn Dương duongnv.iagrai@gialai.gov.vn  
IV Đội quản lý khai thác các công trình thủy lợi dqlktccttl.iagrai@gialai.gov.vn  
28 Dương Thị Ngà ngadt.iagrai@gialai.gov.vn  
29 Liên Minh Tâm tamlm.iagrai@gialai.gov.vn  
30 Nguyễn Đăng Lưu luund.iagrai@gialai.gov.vn  
31 Nguyễn Văn Thắng thangnv.iagrai@gialai.gov.vn  
32 Nguyễn Văn Đức ducnv.iagrai@gialai.gov.vn  
V Đội quản lý trật tự đô thị -Xây dựng- Môi trường dqlttdtxdmt.iagrai@gialai.gov.vn  
33 Trần Văn Lai laitv.iagrai@gialai.gov.vn  
34 Bùi Thị Hồng hongbt.iagrai@gialai.gov.vn  
VI Hội Chữ thập đỏ hctd.iagrai@gialai.gov.vn  
35 Huỳnh Xuân Quang quanghx.iagrai@gialai.gov.vn  
VII Trung tâm Y tế ttyt.iagrai@gialai.gov.vn  
36 Ngân Văn Thư thunv.iagrai@gialai.gov.vn  
37 Trần Ngọc Văn vantn.iagrai@gialai.gov.vn  
VIII Ban Quản lý Dự án Đầu tư –Xây dựng bqlda.iagrai@gialai.gov.vn  
38 Huỳnh Thế Phong phonght.iagrai@gialai.gov.vn  
39 Nguyễn Văn Tài tainv.iagrai@gialai.gov.vn  
c390969e-526b-4fa3-a896-59b17a1c4cb2.png