Article Gói hỗ trợ lần 2: Trọng tâm là chính sách để doanh nghiệp phục hồi và phát triển

Gói hỗ trợ lần 2: Trọng tâm là chính sách...

05/11/2020

Gói hỗ trợ lần 1 mới chỉ dừng lại ở việc giãn, hoãn thuế, chưa thu tiền của DN để họ có thể cầm cự. Gói hỗ trợ lần 2 phải hướng đến mục tiêu cao hơn là hỗ trợ DN vượt khó, phục hồi và cấu trúc lại.

Article Doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp diễn biến của dịch bệnh Covid – 19

Doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án...

25/02/2021

Quay trở lại với công việc sau kỳ nghỉ tết, đến nay phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ổn định lại  hoạt động sản xuất kinh doanh, nhanh chóng bắt nhịp với guồng quay công việc như bình thường. Đặc biệt với kinh nghiệm...

Article Cơ chế thu hút đầu tư

Cơ chế thu hút đầu tư

19/04/2021

Gia Lai là một tỉnh còn nghèo, nên đầu tư phát triển và chính sách thu hút vốn cho đầu tư phát triển có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo...