Tài liệu Kỳ họp thứ 9 (Chuyên đề) - HĐND huyện khóa XIII

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP 5
2 Báo cáo số: 137/BC-HĐND ngày 18/5/2023 của HĐND huyện về Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quyết toán Ngân sách địa phương năm 2021 5
3 Báo cáo số: 138/BC-HĐND ngày 18/5/2023 của HĐND huyện về báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết V/v phê duyệt danh mục nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình MTQG năm 2023 5
4 Báo cáo số 139/BC-HĐND ngày 18/5/2023 của HĐND huyện v/vbáo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về danh mục, nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 5
5 Báo cáo số 141/BC-HĐND ngày 18/5/2023 của HĐND huyện v/v báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 5
6 Báo cáo số: 142/BC-HĐND ngày 18/5/2023 v/v báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng BĐDTTS và miền núi năm 2023 5
7 Giấy mời tham dự Kỳ họp Thứ Chín (Chuyên đề), HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
8 Giấy triệu tập kỳ họp thứ Chín (Chuyên đề), HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
9 Tờ trình số: 41/TT-UBND ngày 14/3/2023 TỜ TRÌNH Về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai, nhiệm kỳ 2021 - 2026 5
10 Tờ trình số 37/TT-UBND ngày 09/3/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Về việc xin phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 5
11 Tờ trình số: 51/TT-UBND ngày 27/4/2023 của UBND huyện về việc Xin ý kiến về danh mục, nguồn vốn ĐTPT các Chương trình MTQG năm 2023 5
12 Tờ trình số: 53/TTr-UBND ngày 27/4/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Xin ý kiến về danh mục, nguồn vốn ĐTPT các Chương trình MTQG giai đoạn 2021--2025 5
13 Tờ trình số: 54/TTr-UBND ngày 27/4/2023 của UBND huyện về việc Xin ý kiến phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 5
14 Tờ trình số: 55/TTr-UBND ngày 27/4/2023 của UBND huyện về việc Xin ý kiến phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và m 5
15 Tờ trình số: 56/TTr-UBND ngày 27/4/2023 của UBND huyện về việc Xin ý kiến phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 5
16 Tờ trình số: 61/TTr-UBND ngày 09/5/2023 của UBND huyện Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 5
17 Báo cáo số: 136/BC-HĐND v/v kết quả thẩm tra Tờ trình và Dự thảo NQ v/v bầu bổ sung chức danh UV UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 5
18 Báo cáo số: 135/BC-HĐND v/v kết quả thẩm tra Dự thảo NQ về miễn nhiệm Uỷ viên UBND, nhiệm kỳ 2021-2026 5
19 Dự thảo Nghị Quyết Về việc duyệt danh mục, nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 5
20 Dự Thảo Nghị Quyết Về việc duyệt danh mục, nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 5
21 Báo cáo số 140/BC-HĐND ngày 18/5/2023 của HĐND huyện về Báo cáo thẩm tra Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 5

CHUYÊN MỤC