STT Tải về Ghi chú
1 QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do
Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai ban hành
download.jpg
Góp ý
2 1. Văn bản Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ 
                                     download-(1).jpg
2. TỜ TRÌNH: Đề nghị ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Ia Grai
                                      download-(2).jpg

3. Dự thảo Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Ia Grai
                                          download-(3).jpg
4. THÔNG TƯ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
                                           download-(4).jpg

Góp ý
       3
TỜ TRÌNH Đề nghị ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai
                                         download-(4).jpg
Công văn tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường
                                         download-(4).jpg
Quyết định số: 03/2015/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của Ủy ban nhân dân huyện về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai 
                                           download-(4).jpg
Góp ý
  Tờ trình đề nghị góp ý Dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
      download-(4).jpg
Góp ý
 
V/v đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình,
Quyết định quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện
                                       download-(4).jpg
TỜ TRÌNH Đề nghị ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ia Grai
                                        download-(4).jpg
QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ia Grai
download-(4).jpg
Góp ý
  QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ia Grai

download-(4).jpg
Góp ý
  QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  huyện Ia Grai
download-(4).jpg
Góp ý