Tài liệu Kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện khóa XIII

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XIII 5
2 GIẤY GHI CHẤT VẤN 5
3 GỢI Ý THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI, HĐND HUYỆN KHOÁ XIII 5
4 Giấy mời tham dự Kỳ họp Thứ 10, HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
5 Giấy triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
6 Công văn V/v trả lời và chỉ đạo giải quyết các nội dung ý kiến, kiến nghị gửi đến Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa XIII 5
7 NGHỊ QUYẾT Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 5
8 Danh sách Đại biểu thảo luận Tổ 5
9 Báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, viện kiểm sát nhân dân huyện, Toà án Nhân dân huyện, Chi cục thi hành án huyện và DT các nghị quyết Kỳ họp thứ 10 5
10 Tờ trình số: 87/TTr-UBND ngày 14/7/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 5
11 Báo cáo 162/BC-HĐND của HĐND huyện về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Dân tộc HĐND huyện 5
12 Báo cáo số 147/BC-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện về thẩm tra dự thảo Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 5
13 Báo cáo 148/BC-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện thẩm tra BC số 361/BC-UBND về Quyết toán thu chi NSnăm 2022, tình hình thực hiện thu chi NS 6 tháng đầu năm PH nhiện vụ 6 tháng cuối năm 2023 5
14 Báo cáo số 149/BC-HĐND của HĐND huyện về báo cáo Thẩm tra Báo cáo số 330/BC-HĐND ngày 27/6/2023 v/v chi nguồn Dự phòng NS huyện 6 tháng đầu năm 2023 5
15 Báo cáo 150/BC-HĐND của HĐND huyện thẩm tra DT NQ v/v cho ý kiến Danh mục, nguồn vốn ĐT phát triển thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 5
16 Báo cáo 151/BC-HĐND của HĐND huyện về thẩm tra dự thảo NQ về thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm và chương trình 6 tháng cuối năm 2023 (Về LV KT-XH) 5
17 Báo cáo 152/BC-HĐND của HĐND huyện về thẩm tra dự thảo NQ về xin phê chuẩn phương án sử dụng nguồn kết dư NS năm 2022 chuyển vào DT năm 2023 5
18 Báo cáo số 153/BC-HĐND của HĐND huyện về tình hình hoạt động của Ban KT-XH HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ CT 6 tháng cuối năm 2023 5
19 Báo cáo số 154/BC-HĐND của HĐND huyện thẩm tra dự thảo NQ về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 5
20 Báo cáo số 155/BC-HĐND của HĐND huyện về KQ công tác 6 tháng đầu năm và CT công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Ban pháp chế HĐND huyện 5
21 Báo cáo 156/BC-HĐND của HĐND huyện về KQ thẩm tra các báo cáo của UBND huyện trình kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIII (Lĩnh vực Nội chính) 5
22 Báo cáo số 157/BC-HĐND của HĐND huyện thẩm tra Tờ trình và Dự thảo NQ về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024 5
23 Báo cáo số 158/BC-HĐND của HĐND huyện về thẩm tra Tờ trình và Dự thảo NQ về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023 5
24 Báo cáo số 159/BC-HĐND của HĐND huyện về báo cáo kết quả thẩm tra BC số 273/BC-CCTHA ngày 4/7/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện 5
25 Báo cáo số 160/BC-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện về báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo số 126/BC-TA ngày 04/7/2023 5
26 Báo cáo số 161/BC-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện về kết quả thẩm tra báo cáo số 219/BC-VKS ngày 04/7/2023 của Viện kiểm soát nhân dân huyện 5
27 Tờ trình 21/TTr-HĐND ngày 11/7/2023 về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện và thôi làm đại biểu HĐND huyện Ia Grai khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
28 Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 11/7/2023 về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024 5
29 Báo cáo số 359/BC-UBND của UBND huyện về tình hình công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và CT công tác 6 cuối năm 5
30 Báo cáo số 360/BC-UBND của UBND huyện về tình hình thực hiện NV công tác 6 tháng đầu năm và CT công tác 6 tháng cuối năm 5
31 Báo cáo 361/BC-UBND của UBND huyện về Quyết toán thu-chi NS năm 2022, tình hình thực hiện thu-chi NS 6 tháng đầu năm và PH NV công tác 6 tháng cuối năm 5
32 Báo cáo 363/BC-UBND của UBND huyện về tình hình kq công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm PL 6 tháng đầu năm 2023 5
33 Thông báo số: 136/TB-HĐNDngày 7/7/2023 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
34 Tờ trình số 82/TT-UBND ngày 07/7/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Về việc xin phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 5
35 Tờ trình số: 81/TT-UBND ngày 07/7/2023 TỜ TRÌNH Về việc xin ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 5
36 Tờ trình số: 86/TT-UBND ngày 07/7/2023 của UBND huyện về việc xin phê chuẩn phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2022 chuyển vào dự toán năm 2023 5
37 Báo cáo 146/BC-UBND ngày 07/7/2023 của UBND huyện về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 5
38 Thông báo số: 19/TB-MTTQ-BTT ngày 06/7/2023 của UBMTTQVN huyện về việc thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN huyện, tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
39 Báo cáo số 354/BC-UBND ngày 5/7/2023 của UBND huyện về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2022 5
40 Thông báo số: 126/BC-TA ngày 4/7/2023 của Tòa án nhân dân huyện về báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 5
41 Báo cáo số 219/BC-VKS của Viện Kiểm sát nhân dân huyện tại kỳ họp lần thứ 10 HĐND huyện khoá XIII 5
42 Báo cáo số: 273/BC-CCTHA của Chi cục thi hành án về báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 5
43 Báo cáo số 145/BC-UBND ngày 3/7/2023 của UBND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghiị cử tri trước kỳ họp thứ Mười 5
44 Báo cáo số 330/BC-UBND ngày 27/6/2023 của UBND huyện về tình hình chi nguồn dự phòng ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2023 5
45 Tờ trình xin ý kiến danh mục, nguồn vốn đầu tư PT NS TW bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 5

CHUYÊN MỤC