TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 98/TB-UBND

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 05/08/2019

Ngày có hiệu lực: 05/08/2019

Quyết định 377/QD-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 28/06/2019

Ngày có hiệu lực: 28/06/2019