TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1157/QĐ-UBND

Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất tại quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực đất Ban quản lý dự án Thủy điện 4 bàn giaovề địa phương quản lý tại xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 17/12/2020

Ngày có hiệu lực: 17/12/2020

Thông báo 92/TB-ĐGQSDĐ

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày ban hành: 18/11/2020

Ngày có hiệu lực: 18/11/2020

Thông báo 39/TB-UBND

Thông báo Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 27/03/2020

Ngày có hiệu lực: 27/03/2020

Quyết định 131/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện

Ngày ban hành: 23/03/2020

Ngày có hiệu lực: 23/03/2020

Quyết định 271/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch Xây dựng NTM xã Ia Yok và lô đất tại Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đất Ban quản lý dự án thủy điện 4 bàn giao về địa phương quản lý tại xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 20/03/2020

Ngày có hiệu lực: 20/03/2020

Thông báo 08/TB-ĐGQSDĐ

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày ban hành: 21/02/2020

Ngày có hiệu lực: 21/02/2020

Thông báo 98/TB-UBND

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 05/08/2019

Ngày có hiệu lực: 05/08/2019

Quyết định 377/QD-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 28/06/2019

Ngày có hiệu lực: 28/06/2019