TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 2268/UBND-VP

xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 13/12/2021

Ngày có hiệu lực: 13/12/2021

Quyết định 940/QĐ-UBND

về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: cung cấp chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý rác và côn trùng tại bãi rác xã ia yok, bãi rác tập trung của huyện tại xã ia bă và bãi rác cụm xã phía tây của huyện tại xã ia krăi

Ngày ban hành: 08/10/2021

Ngày có hiệu lực: 08/10/2021

Quyết định 931/QĐ-UBND

về việc phê duyệt dự toán dự án: cung cấp chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý rác và côn trùng tại bãi rác xã ia yok, bãi rác tập trung của huyện tại xã ia bă và bãi rác cụm xã phía tây của huyện tại xã ia krăi

Ngày ban hành: 30/09/2021

Ngày có hiệu lực: 30/09/2021

Quyết định 1041/QĐ-UBND

về việc thành lập ban chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 01-nq/đh ngày 07/9/2020 đại hội đại biểu đảng bộ huyện khóa xviii, nhiệm kỳ 2020- 2025 và nghị quyết số 06-nq/hu ngày 08/7/2021 của ban chấp hành đảng bộ huyện khóa xviii về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành: 08/09/2021

Ngày có hiệu lực: 08/09/2021