TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 1131/BC-UBND

báo cáo về việc triển khai báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo thông tư số 19/2016/tt-btnmt ngày 24/8/2016 của bộ tài nguyên và môi trường

Ngày ban hành: 04/12/2021

Ngày có hiệu lực: 04/12/2021

Báo cáo 977/BC-UBND

báo cáo kết quả thực hiện công tác thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2021 và xây dựng kế hoạch công tác thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2022

Ngày ban hành: 09/11/2021

Ngày có hiệu lực: 09/11/2021

Kế hoạch 106/KH-UBND

kế hoạch về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 26-kh/hu ngày 14/7/2021 của ban thường vụ huyện ủy về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 16/08/2021

Ngày có hiệu lực: 16/08/2021

Báo cáo 350/BC-UBND

báo cáo về việc tổng kết 6 năm thực hiện thông tư số 51/2015/tt-btnmt ngày 26/11/2015 của bộ tài nguyên và môi trường.

Ngày ban hành: 25/06/2021

Ngày có hiệu lực: 25/06/2021

Kế hoạch 63/KH-UBND

kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện ia grai.

Ngày ban hành: 25/05/2021

Ngày có hiệu lực: 25/05/2021

Báo cáo 145/BC-UBND

báo cáo về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 01/04/2021

Ngày có hiệu lực: 01/04/2021