TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1733/UBND-TCKH

v/v đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 18/12/2020

Ngày có hiệu lực: 18/12/2020

Báo cáo 720/BC-UBND

báo cáo việc kêu gọi đầu tư và thực hiện xdcb đến 18/11

Ngày ban hành: 20/11/2020

Ngày có hiệu lực: 20/11/2020

Báo cáo 710/BC-UBND

ề việc báo cáo các danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 16/11/2020

Ngày có hiệu lực: 16/11/2020

Báo cáo 434/BC-UBND

về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công và các dự án kêu gọi đầu tư năm 2020 của huyện ia grai.

Ngày ban hành: 04/08/2020

Ngày có hiệu lực: 04/08/2020

Công văn 863/UBND-PVHTT

v/v cung cấp chi tiết một số thông tin liên quan đến các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày có hiệu lực: 30/06/2020

Báo cáo 257/BC-UBND

về việc các danh mục thông tin về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án kêu gọi đầu tư

Ngày ban hành: 25/05/2020

Ngày có hiệu lực: 25/05/2020