TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 371/QD-UBND

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019

Ngày ban hành: 26/03/2019

Ngày có hiệu lực: 26/03/2019

Quyết định 1968/QD-UBND

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2019 (Bổ sung thêm kế hoạch sản xuất các loại cây trồng năm 2019)

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày có hiệu lực: 28/12/2018

Quyết định 1969/QD-UBND

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (Bổ sung thêm biểu mẫu 5/5)

Ngày ban hành: 24/12/2018

Ngày có hiệu lực: 24/12/2018

Quyết định 1955/QD-UBND

Về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 cho các xã, thị trấn

Ngày ban hành: 21/12/2018

Ngày có hiệu lực: 21/12/2018

Quyết định 1956/QD-UBND

Về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 cho các đơn vị dự toán cấp huyện

Ngày ban hành: 21/12/2018

Ngày có hiệu lực: 21/12/2018