TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 766/BC-UBND

Đánh gái tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Ngày ban hành: 02/12/2020

Ngày có hiệu lực: 02/12/2020

Báo cáo 603/BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2020

Ngày ban hành: 05/10/2020

Ngày có hiệu lực: 05/10/2020

Báo cáo 294/BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020

Ngày ban hành: 05/06/2020

Ngày có hiệu lực: 05/06/2020

Báo cáo 130/BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và Chương trình công tác quý II năm 2020

Ngày ban hành: 25/03/2020

Ngày có hiệu lực: 25/03/2020

Quyết định 1969/QĐ-UBND

Kế hoạch Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Ngày ban hành: 24/12/2018

Ngày có hiệu lực: 24/12/2018

Báo cáo 808/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019

Ngày ban hành: 04/12/2018

Ngày có hiệu lực: 04/12/2018

Báo cáo 524/BC-UBND

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018

Ngày ban hành: 24/11/2017

Ngày có hiệu lực: 24/11/2017

Báo cáo 416/BC-UBND

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 và một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017

Ngày ban hành: 13/12/2016

Ngày có hiệu lực: 13/12/2016