TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 704/BC-UBND

về việc triển khai báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo thông tư số 19/2016/tt-btnmt ngày 24/8/2016 của bộ tài nguyên và môi trường

Ngày ban hành: 13/11/2020

Ngày có hiệu lực: 13/11/2020

Báo cáo 595/BC-UBND

báo cáo kết quả thực hiện công tác thu thập thông tin, dữ liệuvề tài nguyên và môi trường năm 2020 và xây dựng kế hoạch công tác thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi truờng năm 2021

Ngày ban hành: 01/10/2020

Ngày có hiệu lực: 01/10/2020

Công văn 1034/UBND-PTNMT

v/ v cung cấp thông tin, số liệu phục vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày ban hành: 05/08/2020

Ngày có hiệu lực: 05/08/2020

Công văn 900/UBND-PTNMT

v/v kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh có liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải ra môi trường. dụng tài nguyên nước

Ngày ban hành: 09/07/2020

Ngày có hiệu lực: 09/07/2020

Công văn 247/UBND-PTNMT

v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 13/03/2020

Ngày có hiệu lực: 13/03/2020

Công văn 247/UBND-PTNMT

v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 13/03/2020

Ngày có hiệu lực: 13/03/2020