TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 29/KH-UBND

kế hoạch duy trì, cải tiến htqlcl theo tiêu chuẩn iso 9001 năm 2021

Ngày ban hành: 01/03/2021

Ngày có hiệu lực: 01/03/2021

Văn bản cam kết

Mục tiêu chất lượng năm 2021

Ngày ban hành: 01/01/2021

Ngày có hiệu lực: 01/01/2021

Kế hoạch

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021

Ngày ban hành: 01/01/2021

Ngày có hiệu lực: 01/01/2021

Quyết định 1074/QĐ-UBND

quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia tvcn iso 9001:2015

Ngày ban hành: 23/12/2020

Ngày có hiệu lực: 23/12/2020

Văn bản cam kết

Chính sách Chất lượng của Ủy ban nhân dân huyện

Ngày ban hành: 01/01/2020

Ngày có hiệu lực: 01/01/2021