TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 11/BC-UBND

Báo cáo Kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020

Ngày ban hành: 22/01/2021

Ngày có hiệu lực: 22/01/2021

Báo cáo 13/BC-UBND

Báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ngày ban hành: 12/01/2021

Ngày có hiệu lực: 12/01/2021

phiếu lấy ý kiến

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, NGƯỜI DÂN VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 01/01/2021

Ngày có hiệu lực: 01/01/2021

phiếu lấy ý kiến

Phiếu đánh giá Bộ phận một cửa các cấp và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền giải quyết TTHC

Ngày ban hành: 01/01/2021

Ngày có hiệu lực: 01/01/2021

phiếu lấy ý kiến

Phiếu đánh giá Bộ phận một cửa các cấp và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền giải quyết TTHC

Ngày ban hành: 01/01/2021

Ngày có hiệu lực: 01/01/2021

Quyết định 677/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 28/07/2020

Ngày có hiệu lực: 28/07/2020

Thông báo 130/TB-UBND

Thông báo Về việc khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việcgiải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 11/05/2020

Ngày có hiệu lực: 11/05/2020