TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế Hoạch 02/KH-HĐPHPBPL

Kế hoạch hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới năm 2019

Ngày ban hành: 02/08/2019

Ngày có hiệu lực: 02/08/2019

Kế Hoạch 111/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn huyên Ia Grai

Ngày ban hành: 31/07/2019

Ngày có hiệu lực: 31/07/2019

Kế Hoạch 110/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Đê án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 31/07/2019

Ngày có hiệu lực: 31/07/2019

Kế Hoạch 40/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án " tăng cường phố biến giao dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc áp dựng các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhở giai đoạn 2018-2021" trong năm 2019

Ngày ban hành: 21/03/2019

Ngày có hiệu lực: 21/03/2019

Kế Hoạch 01/KH-HĐPHPBPL

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

Ngày ban hành: 19/02/2019

Ngày có hiệu lực: 19/02/2019