TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 575/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của QĐ số 169/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 26/10/2020

Ngày có hiệu lực: 26/10/2020

Quyết định 169/QĐ-UBND

Ban hành bộ tiêu chí đánh giá và phương án đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 05/04/2019

Ngày có hiệu lực: 05/04/2019