TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1669/QD-UBND

Về việc phê duyệt đề cương và dự toán Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 17/09/2018

Ngày có hiệu lực: 17/09/2018

Quyết định 1042/QĐ-UBND

Về việc thoái thu tiền sử dụng đất

Ngày ban hành: 13/09/2018

Ngày có hiệu lực: 13/09/2018

Quyết định 900/QD-UBND

Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ia Grai giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 28/08/2018

Ngày có hiệu lực: 28/08/2018

Quyết định 873/QD-UBND

Về việc giao kế hoạch vốn sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ngày ban hành: 24/08/2018

Ngày có hiệu lực: 24/08/2018

Quyết định 133/QD-UBND

Quyết định số: 133/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai.

Ngày ban hành: 04/04/2018

Ngày có hiệu lực: 04/04/2018