Tài liệu kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số: 137/BC-HĐND ngày 18/5/2023 của HĐND huyện về Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quyết toán Ngân sách địa phương năm 2021 5
2 Báo cáo số: 138/BC-HĐND ngày 18/5/2023 của HĐND huyện về báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết V/v phê duyệt danh mục nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình MTQG năm 2023 5
3 Báo cáo số 139/BC-HĐND ngày 18/5/2023 của HĐND huyện v/vbáo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về danh mục, nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 5
4 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP 5
5 Báo cáo số 141/BC-HĐND ngày 18/5/2023 của HĐND huyện v/v báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 5
6 Báo cáo số: 142/BC-HĐND ngày 18/5/2023 v/v báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng BĐDTTS và miền núi năm 2023 5
7 Giấy mời tham dự Kỳ họp Thứ Chín (Chuyên đề), HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
8 Giấy triệu tập kỳ họp thứ Chín (Chuyên đề), HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
9 Tờ trình số: 41/TT-UBND ngày 14/3/2023 TỜ TRÌNH Về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai, nhiệm kỳ 2021 - 2026 5
10 Tờ trình số 37/TT-UBND ngày 09/3/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Về việc xin phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 5
11 Tờ trình số: 51/TT-UBND ngày 27/4/2023 của UBND huyện về việc Xin ý kiến về danh mục, nguồn vốn ĐTPT các Chương trình MTQG năm 2023 5
12 Tờ trình số: 53/TTr-UBND ngày 27/4/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Xin ý kiến về danh mục, nguồn vốn ĐTPT các Chương trình MTQG giai đoạn 2021--2025 5
13 Tờ trình số: 54/TTr-UBND ngày 27/4/2023 của UBND huyện về việc Xin ý kiến phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 5
14 Tờ trình số: 55/TTr-UBND ngày 27/4/2023 của UBND huyện về việc Xin ý kiến phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và m 5
15 Tờ trình số: 56/TTr-UBND ngày 27/4/2023 của UBND huyện về việc Xin ý kiến phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 5
16 Tờ trình số: 61/TTr-UBND ngày 09/5/2023 của UBND huyện Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 5
17 Báo cáo số: 136/BC-HĐND v/v kết quả thẩm tra Tờ trình và Dự thảo NQ v/v bầu bổ sung chức danh UV UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 5
18 Báo cáo số: 135/BC-HĐND v/v kết quả thẩm tra Dự thảo NQ về miễn nhiệm Uỷ viên UBND, nhiệm kỳ 2021-2026 5
19 Dự thảo Nghị Quyết Về việc duyệt danh mục, nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 5
20 Dự Thảo Nghị Quyết Về việc duyệt danh mục, nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 5
21 Giấy triệu tập kỳ họp thứ Tám (Chuyên đề), HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
22 Giấy mời tham dự Kỳ họp Thứ Tám (Chuyên đề), HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
23 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP 5
24 TỜ TRÌNH Về việc xin chủ trương thu hồi kinh phí đã bố trí trong năm 2022 và tiếp tục bố trí kinh phí trong năm 2023 để mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện 5
25 Dự Thảo Nghị Quyết về việc phê chuẩn bố trí kinh phí mua xe chuyên dùng phục vụ công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện năm 2023 5
26 Dự thảo Nghị Quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Ia Grai khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 5
27 Tờ trình đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Ia Grai, khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
28 Báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo Nghị Quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
29 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thu hồi kinh phí đã bố trí trong năm 2022 và tiếp tục bố trí trong năm 2023 để mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện 5
30 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 5
31 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện 5
32 Nghị quyết về phê duyệt danh mục, nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn huyện năm 2023 5
33 Nghị quyết về phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 nguồn ngân sách huyện 5
34 Nghị quyết về việc phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022 5
35 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách năm 2023 và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, xã, thị trấn năm 2023 5
36 Nghị quyết về việc phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi trong điều hành ngân sách cấp huyện năm 2022 5
37 Nghị quyết về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư 13 công trình đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện 5
38 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các ký họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
39 Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát "Công tác tuyên truyền, quản lý , sử dụng biên chế viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện" 5
40 Nghị quyết số: 92/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các ký họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
41 Nghị quyết số: 84/NQ-HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 5
42 Nghị quyết số: 87/NQ-HĐND về phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 nguồn ngân sách huyện 5
43 Nghị quyết số: 86/NQ-HĐND về phê duyệt danh mục, nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn huyện năm 2023 5
44 Nghị quyết số: 93/NQ-HĐND về thành lập đoàn giám sát "Công tác tuyên truyền, quản lý , sử dụng biên chế viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện" 5
45 Nghị quyết số: 91/NQ-HĐND về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư 13 công trình đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện 5
46 Nghị quyết số:89/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách năm 2023 và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, xã, thị trấn năm 2023 5
47 Nghị quyết số: 88/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022 5
48 Nghị quyết số:90/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi trong điều hành ngân sách cấp huyện năm 2022 5
49 Nghị quyết số: 85/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện 5
50 Thông báo số: 38/TB-HĐND về thông báo kết quả kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
51 trả lời và chỉ đạo giải quyết các nội dung ý kiến, kiến nghị gửi đến Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện 5
52 Tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện 5
53 BÁO CÁO kết quả xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ Năm và các kỳ họp trước chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm 5
54 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XIII 5
55 Báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 5
56 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 5
57 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 5
58 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022, dự toán thu, chi ngân sách năm 2023. 5
59 Báo cáo tình hình thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2022 và phương án xử lý hụt thu ngân sách huyện năm 2022 5
60 Báo cáo tình hình sử dụng nguồn kinh phí dự phòng 6 tháng cuối năm 2022. 5
61 Tình hình thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. 5
62 Tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 5
63 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020. 5
64 Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII năm 2023; 5
65 Tờ trình về thành lập Đoàn giám sát Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện. 5
66 Tờ trình xin phê duyệt phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2022. 5
67 Tờ trình xin phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi trong điều hành ngân sách cấp huyện năm 2022. 5
68 Tờ trình về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023. 5
69 Tờ trình về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện. 5
70 Tờ trình về xin ý kiến về danh mục và nguồn vốn Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương năm 2023. 5
71 Tờ trình về giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư 13 công trình bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện. 5
72 báo cáo kết quả thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trình ra kỳ họp 5
73 Hội đồng nhân dân huyện và khách mời thảo luận ở tổ. 5
74 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - Xã hội năm 2023 5
75 Dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát việc "Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện" 5
76 Kết quản thẩm tra báo cáo 369/BC-VKS ngày 02/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 5
77 Kết quả thẩm tra báo cáo số 493/BC-CCTHA ngày 30/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 5
78 Kết quản thẩm tra báo cáo số 512/BC-TA ngày 30/11/2022 của Toàn án nhân dân huyện 5
79 Kết quản thẩm tra các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của UBND huyện 5
80 Tình hình hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện năm 2022 và chương trình nhiệm vụ công tác năm 2023 5
81 Thẩm tra Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 5
82 Thẩm tra Báo cáo tính hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2022 và dự án thu - chi ngân sách năm 2023 5
83 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 5
84 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 5
85 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về danh mục, nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn huyện năm 2023 5
86 Kết quả công tác kiểm sát năm 2022, và phương hướng năm 2023 của viện kiểm sát nhân dân huyện tại kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện khóa XIII 5
87 Kết quả công tác thi hành dân sự năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 5
88 Kết quả công tác của tòa án nhân dân huyện IA GRAI, tỉnh Gia Lai năm 2022 5
89 Công tác tiếp công nhân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 5
90 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 5
91 Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện IA GRAI, khóa XIII 5
92 TT về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư 13 công trình bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách huyện 5
93 TT công tác tham gia xây dựng chính quyền của UB MTTQ Việt Nam huyện, tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 5
94 Tờ trình 18 5
95 DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THẢO LUẬN TỔ 1 5
96 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND HUYỆN KHÓA XIII 5
97 GỢI Ý THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM TẠI KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND HUYỆN KHÓA XIII 5
98 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 5
99 NGHỊ QUYẾT Về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2023 5
100 NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện 5
101 NGHỊ QUYẾT Về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư 13 công trình đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện 5
102 NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt danh mục, nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn huyện năm 2023 5
103 NGHỊ QUYẾT Về việc Phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 nguồn ngân sách huyện 5
104 NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022 5
105 NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, xã, thị trấn năm 2023 5
106 NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi trong điều hành ngân sách cấp huyện năm 2022 5
107 Báo cáo số 140/BC-HĐND ngày 18/5/2023 của HĐND huyện về Báo cáo thẩm tra Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 5

CHUYÊN MỤC