Tài liệu kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XIII 5
2 Công văn V/v trả lời và chỉ đạo giải quyết các nội dung ý kiến, kiến nghị gửi đến Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa XIII 5
3 NGHỊ QUYẾT Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 5
4 GIẤY GHI CHẤT VẤN 5
5 GỢI Ý THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI, HĐND HUYỆN KHOÁ XIII 5
6 Giấy mời tham dự Kỳ họp Thứ 10, HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
7 Giấy triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
8 Báo cáo số 147/BC-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện về thẩm tra dự thảo Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 5
9 Báo cáo 148/BC-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện thẩm tra BC số 361/BC-UBND về Quyết toán thu chi NSnăm 2022, tình hình thực hiện thu chi NS 6 tháng đầu năm PH nhiện vụ 6 tháng cuối năm 2023 5
10 Báo cáo số 149/BC-HĐND của HĐND huyện về báo cáo Thẩm tra Báo cáo số 330/BC-HĐND ngày 27/6/2023 v/v chi nguồn Dự phòng NS huyện 6 tháng đầu năm 2023 5
11 Báo cáo 150/BC-HĐND của HĐND huyện thẩm tra DT NQ v/v cho ý kiến Danh mục, nguồn vốn ĐT phát triển thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 5
12 Báo cáo 151/BC-HĐND của HĐND huyện về thẩm tra dự thảo NQ về thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm và chương trình 6 tháng cuối năm 2023 (Về LV KT-XH) 5
13 Báo cáo 152/BC-HĐND của HĐND huyện về thẩm tra dự thảo NQ về xin phê chuẩn phương án sử dụng nguồn kết dư NS năm 2022 chuyển vào DT năm 2023 5
14 Báo cáo số 153/BC-HĐND của HĐND huyện về tình hình hoạt động của Ban KT-XH HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ CT 6 tháng cuối năm 2023 5
15 Báo cáo số 154/BC-HĐND của HĐND huyện thẩm tra dự thảo NQ về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 5
16 Báo cáo số 155/BC-HĐND của HĐND huyện về KQ công tác 6 tháng đầu năm và CT công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Ban pháp chế HĐND huyện 5
17 Báo cáo 156/BC-HĐND của HĐND huyện về KQ thẩm tra các báo cáo của UBND huyện trình kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIII (Lĩnh vực Nội chính) 5
18 Báo cáo số 157/BC-HĐND của HĐND huyện thẩm tra Tờ trình và Dự thảo NQ về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024 5
19 Báo cáo số 158/BC-HĐND của HĐND huyện về thẩm tra Tờ trình và Dự thảo NQ về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023 5
20 Báo cáo số 159/BC-HĐND của HĐND huyện về báo cáo kết quả thẩm tra BC số 273/BC-CCTHA ngày 4/7/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện 5
21 Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo số 126/BC-TA ngày 04/7/2023 5
22 Báo cáo số 160/BC-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện về báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo số 126/BC-TA ngày 04/7/2023 5
23 Báo cáo số 161/BC-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện về kết quả thẩm tra báo cáo số 219/BC-VKS ngày 04/7/2023 của Viện kiểm soát nhân dân huyện 5
24 Danh sách Đại biểu thảo luận Tổ 5
25 Báo cáo 162/BC-HĐND của HĐND huyện về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Dân tộc HĐND huyện 5
26 Báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, viện kiểm sát nhân dân huyện, Toà án Nhân dân huyện, Chi cục thi hành án huyện và DT các nghị quyết Kỳ họp thứ 10 5
27 Tờ trình số: 87/TTr-UBND ngày 14/7/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 5
28 Tờ trình 21/TTr-HĐND ngày 11/7/2023 về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện và thôi làm đại biểu HĐND huyện Ia Grai khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
29 Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 11/7/2023 về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024 5
30 Báo cáo 146/BC-UBND ngày 07/7/2023 của UBND huyện về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 5
31 Thông báo số: 136/TB-HĐNDngày 7/7/2023 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
32 Báo cáo số 359/BC-UBND của UBND huyện về tình hình công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và CT công tác 6 cuối năm 5
33 Báo cáo số 360/BC-UBND của UBND huyện về tình hình thực hiện NV công tác 6 tháng đầu năm và CT công tác 6 tháng cuối năm 5
34 Báo cáo 361/BC-UBND của UBND huyện về Quyết toán thu-chi NS năm 2022, tình hình thực hiện thu-chi NS 6 tháng đầu năm và PH NV công tác 6 tháng cuối năm 5
35 Báo cáo 363/BC-UBND của UBND huyện về tình hình kq công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm PL 6 tháng đầu năm 2023 5
36 Tờ trình số 82/TT-UBND ngày 07/7/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Về việc xin phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 5
37 Tờ trình số: 81/TT-UBND ngày 07/7/2023 TỜ TRÌNH Về việc xin ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 5
38 Tờ trình số: 86/TT-UBND ngày 07/7/2023 của UBND huyện về việc xin phê chuẩn phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2022 chuyển vào dự toán năm 2023 5
39 Thông báo số: 19/TB-MTTQ-BTT ngày 06/7/2023 của UBMTTQVN huyện về việc thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN huyện, tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
40 Báo cáo số 354/BC-UBND ngày 5/7/2023 của UBND huyện về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2022 5
41 Thông báo số: 126/BC-TA ngày 4/7/2023 của Tòa án nhân dân huyện về báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 5
42 Báo cáo số 219/BC-VKS của Viện Kiểm sát nhân dân huyện tại kỳ họp lần thứ 10 HĐND huyện khoá XIII 5
43 Báo cáo số: 273/BC-CCTHA của Chi cục thi hành án về báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 5
44 Báo cáo số 145/BC-UBND ngày 3/7/2023 của UBND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghiị cử tri trước kỳ họp thứ Mười 5
45 Báo cáo số 330/BC-UBND ngày 27/6/2023 của UBND huyện về tình hình chi nguồn dự phòng ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2023 5
46 Tờ trình xin ý kiến danh mục, nguồn vốn đầu tư PT NS TW bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 5
47 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP 5
48 Báo cáo số 141/BC-HĐND ngày 18/5/2023 của HĐND huyện v/v báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 5
49 Báo cáo số: 142/BC-HĐND ngày 18/5/2023 v/v báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng BĐDTTS và miền núi năm 2023 5
50 Báo cáo số: 137/BC-HĐND ngày 18/5/2023 của HĐND huyện về Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quyết toán Ngân sách địa phương năm 2021 5
51 Báo cáo số: 138/BC-HĐND ngày 18/5/2023 của HĐND huyện về báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết V/v phê duyệt danh mục nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình MTQG năm 2023 5
52 Báo cáo số 139/BC-HĐND ngày 18/5/2023 của HĐND huyện v/vbáo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về danh mục, nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 5
53 Giấy mời tham dự Kỳ họp Thứ Chín (Chuyên đề), HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
54 Giấy triệu tập kỳ họp thứ Chín (Chuyên đề), HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
55 Tờ trình số: 41/TT-UBND ngày 14/3/2023 TỜ TRÌNH Về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai, nhiệm kỳ 2021 - 2026 5
56 Tờ trình số 37/TT-UBND ngày 09/3/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Về việc xin phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 5
57 Tờ trình số: 51/TT-UBND ngày 27/4/2023 của UBND huyện về việc Xin ý kiến về danh mục, nguồn vốn ĐTPT các Chương trình MTQG năm 2023 5
58 Tờ trình số: 53/TTr-UBND ngày 27/4/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Xin ý kiến về danh mục, nguồn vốn ĐTPT các Chương trình MTQG giai đoạn 2021--2025 5
59 Tờ trình số: 54/TTr-UBND ngày 27/4/2023 của UBND huyện về việc Xin ý kiến phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 5
60 Tờ trình số: 55/TTr-UBND ngày 27/4/2023 của UBND huyện về việc Xin ý kiến phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và m 5
61 Tờ trình số: 56/TTr-UBND ngày 27/4/2023 của UBND huyện về việc Xin ý kiến phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 5
62 Tờ trình số: 61/TTr-UBND ngày 09/5/2023 của UBND huyện Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 5
63 Báo cáo số: 136/BC-HĐND v/v kết quả thẩm tra Tờ trình và Dự thảo NQ v/v bầu bổ sung chức danh UV UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 5
64 Báo cáo số: 135/BC-HĐND v/v kết quả thẩm tra Dự thảo NQ về miễn nhiệm Uỷ viên UBND, nhiệm kỳ 2021-2026 5
65 Dự thảo Nghị Quyết Về việc duyệt danh mục, nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 5
66 Dự Thảo Nghị Quyết Về việc duyệt danh mục, nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 5
67 Giấy triệu tập kỳ họp thứ Tám (Chuyên đề), HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
68 Giấy mời tham dự Kỳ họp Thứ Tám (Chuyên đề), HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
69 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP 5
70 TỜ TRÌNH Về việc xin chủ trương thu hồi kinh phí đã bố trí trong năm 2022 và tiếp tục bố trí kinh phí trong năm 2023 để mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện 5
71 Dự Thảo Nghị Quyết về việc phê chuẩn bố trí kinh phí mua xe chuyên dùng phục vụ công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện năm 2023 5
72 Dự thảo Nghị Quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Ia Grai khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 5
73 Tờ trình đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Ia Grai, khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
74 Báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo Nghị Quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
75 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thu hồi kinh phí đã bố trí trong năm 2022 và tiếp tục bố trí trong năm 2023 để mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện 5
76 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 5
77 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện 5
78 Nghị quyết về phê duyệt danh mục, nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn huyện năm 2023 5
79 Nghị quyết về phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 nguồn ngân sách huyện 5
80 Nghị quyết về việc phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022 5
81 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách năm 2023 và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, xã, thị trấn năm 2023 5
82 Nghị quyết về việc phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi trong điều hành ngân sách cấp huyện năm 2022 5
83 Nghị quyết về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư 13 công trình đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện 5
84 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các ký họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
85 Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát "Công tác tuyên truyền, quản lý , sử dụng biên chế viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện" 5
86 Nghị quyết số: 92/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các ký họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
87 Nghị quyết số: 84/NQ-HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 5
88 Nghị quyết số: 87/NQ-HĐND về phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 nguồn ngân sách huyện 5
89 Nghị quyết số: 86/NQ-HĐND về phê duyệt danh mục, nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn huyện năm 2023 5
90 Nghị quyết số: 93/NQ-HĐND về thành lập đoàn giám sát "Công tác tuyên truyền, quản lý , sử dụng biên chế viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện" 5
91 Nghị quyết số: 91/NQ-HĐND về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư 13 công trình đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện 5
92 Nghị quyết số:89/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách năm 2023 và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, xã, thị trấn năm 2023 5
93 Nghị quyết số: 88/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022 5
94 Nghị quyết số:90/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi trong điều hành ngân sách cấp huyện năm 2022 5
95 Nghị quyết số: 85/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện 5
96 Thông báo số: 38/TB-HĐND về thông báo kết quả kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
97 trả lời và chỉ đạo giải quyết các nội dung ý kiến, kiến nghị gửi đến Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện 5
98 Tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện 5
99 BÁO CÁO kết quả xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ Năm và các kỳ họp trước chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm 5
100 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XIII 5
101 Báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 5
102 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 5
103 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 5
104 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022, dự toán thu, chi ngân sách năm 2023. 5
105 Báo cáo tình hình thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2022 và phương án xử lý hụt thu ngân sách huyện năm 2022 5
106 Báo cáo tình hình sử dụng nguồn kinh phí dự phòng 6 tháng cuối năm 2022. 5
107 Tình hình thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. 5
108 Tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 5
109 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020. 5
110 Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII năm 2023; 5
111 Tờ trình về thành lập Đoàn giám sát Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện. 5
112 Tờ trình xin phê duyệt phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2022. 5
113 Tờ trình xin phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi trong điều hành ngân sách cấp huyện năm 2022. 5
114 Tờ trình về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023. 5
115 Tờ trình về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện. 5
116 Tờ trình về xin ý kiến về danh mục và nguồn vốn Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương năm 2023. 5
117 Tờ trình về giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư 13 công trình bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện. 5
118 báo cáo kết quả thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trình ra kỳ họp 5
119 Hội đồng nhân dân huyện và khách mời thảo luận ở tổ. 5
120 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - Xã hội năm 2023 5
121 Dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát việc "Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện" 5
122 Kết quản thẩm tra báo cáo 369/BC-VKS ngày 02/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 5
123 Kết quả thẩm tra báo cáo số 493/BC-CCTHA ngày 30/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 5
124 Kết quản thẩm tra báo cáo số 512/BC-TA ngày 30/11/2022 của Toàn án nhân dân huyện 5
125 Kết quản thẩm tra các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của UBND huyện 5
126 Tình hình hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện năm 2022 và chương trình nhiệm vụ công tác năm 2023 5
127 Thẩm tra Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 5
128 Thẩm tra Báo cáo tính hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2022 và dự án thu - chi ngân sách năm 2023 5
129 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 5
130 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 5
131 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về danh mục, nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn huyện năm 2023 5
132 Kết quả công tác kiểm sát năm 2022, và phương hướng năm 2023 của viện kiểm sát nhân dân huyện tại kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện khóa XIII 5
133 Kết quả công tác thi hành dân sự năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 5
134 Kết quả công tác của tòa án nhân dân huyện IA GRAI, tỉnh Gia Lai năm 2022 5
135 Công tác tiếp công nhân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 5
136 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 5
137 Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện IA GRAI, khóa XIII 5
138 TT về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư 13 công trình bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách huyện 5
139 TT công tác tham gia xây dựng chính quyền của UB MTTQ Việt Nam huyện, tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 5
140 Tờ trình 18 5
141 DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THẢO LUẬN TỔ 1 5
142 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND HUYỆN KHÓA XIII 5
143 GỢI Ý THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM TẠI KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND HUYỆN KHÓA XIII 5
144 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 5
145 NGHỊ QUYẾT Về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2023 5
146 NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện 5
147 NGHỊ QUYẾT Về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư 13 công trình đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện 5
148 NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt danh mục, nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn huyện năm 2023 5
149 NGHỊ QUYẾT Về việc Phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 nguồn ngân sách huyện 5
150 NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022 5
151 NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, xã, thị trấn năm 2023 5
152 NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi trong điều hành ngân sách cấp huyện năm 2022 5
153 Báo cáo số 140/BC-HĐND ngày 18/5/2023 của HĐND huyện về Báo cáo thẩm tra Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 5

CHUYÊN MỤC