V/v truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức

15/03/2021
Thực hiện Kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/3/2021 của Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Quyết định số 334/QĐ-BTP ngày 08/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Công văn số 655/BTC ngày 11/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc phát cộng tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.
 
Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp thực hiện các nội dung sau đây:

1. Chủ động tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên và đông đảo người dân trên địa bàn quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến bằng hình thức, phù hợp. Trong đó:

- Tập trung truyền thông, phổ biến Thể lệ số 610/TL-BTC ngày 08/3/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến.

- Chỉ đạo đăng tải đường dẫn liên kết (link) của Cuộc thi lên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; thông tin đầy đủ, giới thiệu địa chỉ các Cổng/Trang thông tin điện tử, Fanpage chính thức (trên mạng xã hội Facebook) dùng để truy cập đăng ký và tham gia dự thi gồm:

+ Địa chỉ chính thức của Cuộc thi (https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn);

+ Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (https://quochoi.vn);

+ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (https://moj.gov.vn);

+ Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia (https://hoidongbaucu.quochoi.vn);

+ Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt nam (https://quochoitv.vn);

+ Báo điện tử Đại biểu nhân dân (https://daibieunhandan.vn);

+ Báo Pháp luật Việt Nam điện tử (https://baophapluat.vn);

+ Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai (https://pbgdpl.gialai.gov.vn);

+ Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (http://stp.gialai.gov.vn);

+ Fanpage chính thức của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai (https://www.facebook.com/pbgdpl.GiaLai).

- Thông tin về thời gian tổ chức Cuộc thi: Cuộc thi diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021).

2. Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi, Sở Tư pháp thực hiện rà soát danh sách, thông tin của thí sinh tham gia dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và xác minh thông tin thí sinh đạt giải tại Cuộc thi theo đề nghị của Ban Tổ chức Cuộc thi (nếu có).

3. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên báo, sóng phát thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh.
Lượt xem: 4
Các tin khác
  Ia Grai: Tuyên truyền đồng bào DTTS xóa bỏ các hủ tục lạc hậu Ia Grai: Tuyên truyền đồng bào DTTS xóa bỏ các hủ tục lạc hậu
  Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai
  Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Gia Lai Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Gia Lai
  V/v truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến ... V/v truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại
  Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
  Tài liệu hội nghị triển khai và tập huấn Nghị định 82/2020/NĐ-CP Tài liệu hội nghị triển khai và tập huấn Nghị định 82/2020/NĐ-CP