Thống kê, báo cáo

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo về việc rà soát, tổng hợp kết quả điều tra Cung, Cầu lao động năm 2021 5
2 Báo cáo ATTP 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 5
3 5
4 5
5 Báo cáo ATTP dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 5
6 Báo cáo về an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu năm 2021 5
7 Báo cáo về an toàn thực phẩm quý I năm 2022 5
8 Báo cáo an toàn thực phẩm Quý 1 2022 5
9 Báo cáo về an toàn thực phẩm quý 3 năm 2021 5
10 Báo cáo ATTP năm 2022 5
11 Báo cáo cung cầu lao động quý 1 năm 2022 5
12 Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý đất đai năm 2021 5
13 5
14 Báo cáo đất đai quý 1 năm 2022 5
15 BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI QUÝ 2 NĂM 2022 5
16 Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý đất đai quý III của UBND thị trấn Ia Kha 5
17 5
18 Báo cáo tình hình thực hiện công tác môi trường quý III của UBND thị trấn Ia Kha 5
19 Báo cáo công tác năm 2022 5
20 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - văn hóa xã hội - an ninh quốc phòng năm 2021 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 5
21 Báo cáo về an toàn thực phẩm năm 2021 5
22 Báo cáo môi trường quý I năm 2022 5