Trang chủ > Giới thiệu chung > Thông tin liên hệ
UBND  XÃ IA GRĂNG
Địa chỉ: Xã Ia Grăng,làng Mèo, huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
Điên thoại:  - Hộp thư công vụ: iagrang.iagrai@gialai.gov.vn
Đường dây nóng: 
XÃ IA GRĂNG iagrang.iagrai@gialai.gov.vn
CÁN BỘ  
Trần Đình Nghĩa nghiatd.iagrai@gialai.gov.vn
Trần Vũ Hùng hungtv.iagrai@gialai.gov.vn
Rơ Mah Yih yihrm.iagrai@gialai.gov.vn
Lê Quang Đạo daolq.iagrai@gialai.gov.vn
Nguyễn Phi Hùng hungnp.iagrai@gialai.gov.vn
Ngô Tiến Cường cuongnt.iagrai@gialai.gov.vn
Nguyễn Hữu Thưởng thuongnh.iagrai@gialai.gov.vn
Rơ Măh Tíu tiurm.iagrai@gialai.gov.vn
Đoàn Thị Vân vandt.iagrai@gialai.gov.vn
Lê Sỹ Thiềng thiengls.iagrai@gialai.gov.vn
Trần Hồng Quân quanth.iagrai@gialai.gov.vn
CÔNG CHỨC  
Trần Văn Minh minhtv.iagrai@gialai.gov.vn
Rơ Châm Dạy dayrc.iagrai@gialai.gov.vn
Ngô Thị Hoàng Yến yennth.iagrai@gialai.gov.vn
Đặng Đức Hiếu hieudd.iagrai@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Thùy thuynt.iagrai@gialai.gov.vn
Lê Thị Thắm thamlt.iagrai@gialai.gov.vn
Võ Thị Thu Hiền hienvtt.iagrai@gialai.gov.vn
Puih Hyêh hyehp.iagrai@gialai.gov.vn