Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Default news teaser image
Báo cáo công tác đảm bảo an toàn giao thông 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Báo cáo công tác đảm bảo an toàn giao thông 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT, VH - XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2021; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT, VH - XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2021; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 của UBND xã Ia Grăng

Default news teaser image
Báo cáo kết quả nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo kết quả nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công 6 tháng đầu năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo tình hình kinh tế xã hôi, quốc phòng an ninh năm 2020
Báo cáo tình hình kinh tế xã hôi, quốc phòng an ninh năm 2020 của UBND xã Ia Grăng

Default news teaser image
Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn đến tháng 5/2021
Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn đến tháng 5/2021