TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo Cáo 47/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ 9 thnags cuối năm 2021

Ngày ban hành: 03/11/2021

Ngày có hiệu lực: 03/11/2021

Báo Cáo 83/BC-UBND

Báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng 6 tháng cuối năm 2021

Ngày ban hành: 10/06/2021

Ngày có hiệu lực: 10/06/2021

Báo Cáo 73/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày có hiệu lực: 31/05/2021

Báo Cáo 70/BC -UBND

Báo cáo công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2021;' phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày ban hành: 27/05/2021

Ngày có hiệu lực: 27/05/2021

Báo Cáo 52/BC-UBND

Báo cáo công tác CCHC quý I/2021

Ngày ban hành: 16/03/2021

Ngày có hiệu lực: 16/03/2021

Báo Cáo 84/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT, VH-XH; QP -AN 9 tháng đầu năm 2019

Ngày ban hành: 06/09/2019

Ngày có hiệu lực: 06/09/2019

Báo Cáo 64/BC-UBND

Báo cáo tháng hành động vì môi trường

Ngày ban hành: 16/07/2019

Ngày có hiệu lực: 16/07/2019

Báo Cáo 61/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình Nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019

Ngày ban hành: 04/07/2019

Ngày có hiệu lực: 04/07/2019

Báo Cáo 44/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT, VH-XH; QP -AN 6 tháng đầu năm 2019

Ngày ban hành: 08/05/2019

Ngày có hiệu lực: 08/05/2019

Báo Cáo 22/BC-UBND

Báo cáo tình tình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT, VH-XH, QP-AN quý I/ 2019

Ngày ban hành: 08/03/2019

Ngày có hiệu lực: 08/03/2019