Default news teaser image
Thông báo công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Ia Grai
Thông báo công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Ia Grai

Default news teaser image
phê duyệt danh mục đầu tư các dự án nhóm C, quy mô nhỏ sử dụng nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2019-2020 hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ia Grai
Phê duyệt danh mục đầu tư các dự án nhóm C, quy mô nhỏ sử dụng nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2019-2020 hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ia Grai

Default news teaser image
Quyết định phê duyệ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ia Grai
Quyết định phê duyệ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ia Grai

Default news teaser image
Thông báo công bố công khai quy hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ia Grai
Thông báo công bố công khai quy hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ia Grai

CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG GIA LAI THÀNH TRUNG TÂM KHU ...
CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG GIA LAI THÀNH TRUNG TÂM KHU VỰC BẮC TÂY NGUYÊN
(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong tam giác phát...