Default news teaser image
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị triển khai công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm năm 2022
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị triển khai công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm năm 2022

Default news teaser image
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã -Trưởng Ban chỉ đạo về công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã -Trưởng Ban chỉ đạo về công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã 

Default news teaser image
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 03 tháng đầu năm; Phương hướng 09 tháng cuối năm 2022
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 03 tháng đầu năm; Phương hướng 09 tháng cuối năm 2022

Default news teaser image
Về việc tổ chức Đại hội TDTT toàn xã lần thứ V
Về việc tổ chức Đại hội TDTT toàn xã lần thứ V

Default news teaser image
Chủ động trong công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi trên địa bàn huyện
Chủ động trong công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi trên địa bàn huyện 

Default news teaser image
Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19
V/v tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19

Default news teaser image
Tăng cường công tác đảm bảo TTATGT gắn với PCTP ở địa bàn cơ sở
Tăng cường công tác đảm bảo TTATGT gắn với PCTP ở địa bàn cơ sở

Default news teaser image
V/v tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của công tác điều tra xã hội học đo lượng sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước
Tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của công tác điều tra xã hội học đo lượng sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước

Default news teaser image
Tăng cường công tác quản lý khoáng sản cuối năm 2021
Tăng cường công tác quản lý khoáng sản cuối năm 2021

Default news teaser image
Phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ thu hồi đất rừng bị lấn chiếm
Phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ thu hồi đất rừng bị lấn chiếm

Default news teaser image
Tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả nhiệm vụ CCHC năm 2021
Tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả nhiệm vụ CCHC năm 2021

Default news teaser image
Chỉ thị về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Chỉ thị về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026