Default news teaser image
Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn xã năm 2021-2022
Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn xã năm 2021-2022

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phtá triển kinh tế, văn hoá - xã hội năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Default news teaser image
Báo cáo công tác đảm bào Atoàn thực phẩm năm 2022
Báo cáo công tác đảm bào Atoàn thực phẩm năm 2022

Default news teaser image
Thu hồi các sản phẩm không đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện
Thu hồi các sản phẩm không đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện

Default news teaser image
Tuyên truyền công tác Vệ sinh ATTP
Tuyên truyền công tác Vệ sinh ATTP

Default news teaser image
KH đảm bảo VSATTP nhân dịp Tết Trung thu 2021 trên địa bàn xã
KH đảm bảo VSATTP nhân dịp Tết Trung thu 2021 trên địa bàn xã 

Default news teaser image
KH đảm bảo VSATTP nhân dịp Tết Nguyên Đán 2021 trên địa bàn xã
KH đảm bảo VSATTP nhân dịp Tết Nguyên Đán 2021 trên địa bàn xã