Default news teaser image
QĐ đấu giá đất 88 lô
QĐ đấu giá đất 88 lô

Default news teaser image
Quyết định về việc đấu gíá QSD đất
Quyết định về việc đấu gíá QSD đất

Quyết định phê duyệt Qũy đất bán đấu gía QSD đất
Quyết định phê duyệt Qũy đất bán đấu gía QSD đất
Quyết định phê duyệt quỹ  đất bán đấu giá QSD đất thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đất thu hồi của BQLRPH Ia Grai tại thị trấn Ia Kha

Default news teaser image
Công bố công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đất thu hồi của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai tỷ leej/500 tại TDP 2, thị trấn Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai
ông bố công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đất thu hồi của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai tỷ leej/500 tại TDP 2, thị trấn Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai

Default news teaser image
Công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng khu đất thu hồi của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai tỷ leej/500 tại TDP , thị trấn Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai
Công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng khu đất thu hồi của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai tỷ leej/500 tại TDP , thị trấn Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai

Default news teaser image
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ia Kha đến năm 2035
Thông báo Quyết định phê duyệt đề án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai đến năm 2035

Default news teaser image
Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ia Grai
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện ia Grai