Trang chủ > Giới thiệu chung > Cơ cấu tổ chức
 
1. Tổ chức bộ máy hành chính:
Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
Địa chỉ: Làng Mèo, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
2. Cơ cấu tổ chức:
co-cau-to-chuc-2.jpg
3. Thông tin liên hệ của cán bộ, công chức xã:
TT Họ và tên Chức vụ/chức danh Điện thoại Ghi chú
1 Trần Đình Nghĩa Bí thư ĐU 0905993678 nghiatd.iagrai@gialai.gov.vn
2 Trần Vũ Hùng PBT. Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 0968135972 hungtv.iagrai@gialai.gov.vn
3 Lê Quang Đạo PBT. Chủ tịch UBND xã 0961045039 daoplq.iagrai@gialai.gov.vn
5 Nguyễn Phi Hùng PCT. UBND xã 0963221459 hungnp.iagrai@gialai.gov.vn
6 Nguyễn Hữu Thưởng CT. MTTQ xã 0984635169 thươngnh.iagrai@gialai.gov.vn
7 Rơ Mah Yih Phó Chủ tịch HĐND 01628522591 yihrrm.iagrai@gialai.gov.vn
8 Lê Sỹ THiềng Chủ tịch Cựu chiến binh xã 0979659983 thiengls.iagrai@gialai.gov.vn
9 Trần Hồng Quân Bí thư Đoàn TN xã 0948844027 quanth.iagrai@gialai.gov.vn
10 Đoàn Thị Vân CT. Nông dân xã 01684144184 vandt.iagrai@gialai.gov.vn
11 Võ Thị Thu Hiền Văn phòng – TK xã 0963794949 hienvtt.iagrai@gialai.gov.vn
12 Puih Hyêh Văn phòng – TK xã 0975625423 hyehp.iagrai@gialai.gov.vn
13 Ngô Thị Hoàng Yến Kế toán – Tài chính xã 0977669917 yennth.iagrai@gialai.gov.vn
14 Nguyễn Thị Thùy Văn hóa - xã hội xã 0932525358 thuynt.iagrai@gialai.gov.vn
15 Đặng Đức Hiếu Văn hóa - xã hội xã 0988841725 hieudd.iagrai@gialai.gov.vn
16 Ngô Tiến Cường PCT UBND 0971211117 cuongnt.iagrai@gialai.gov.vn
17 Lê Thị Thắm Địa chính Nông nghiệp xã 0971511117 thamlt.iagrai@gialai.gov.vn
19 Rơ Châm Dạy Tư pháp – Hộ tịch xã 01658196403 dayrc.iagrai@gialai.gov.vn
20 Trần Văn Minh Chỉ huy trưởng Quân sự xã 0987554348 minhtv.iagrai@gialai.gov.vn
4. Trách nhiệm, quyền hạn của UBND xã:
1. Ủy ban nhân dân xã thảo luận tập thể, quyết định theo đa số các vấn đề được quy định tại Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã.
2. Cách thức giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân xã:
a) Ủy ban nhân dân xã họp, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề quy định tại khoản 1 Điều này tại phiên họp Ủy ban nhân dân;
b) Đối với các vấn đề cần giải quyết gấp nhưng không tổ chức họp Ủy ban nhân dân được, theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân xã gửi toàn bộ hồ sơ của vấn đề cần xử lý đến các thành viên Ủy ban nhân dân để lấy ý kiến.
- Nếu vấn đề được quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân xã nhất trí thì Văn phòng Ủy ban nhân dân xã tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định và báo cáo Ủy ban nhân dân xã tại phiên họp gần nhất.
- Nếu vấn đề không được quá nửa thành viên Uỷ ban nhân dân xã nhất trí thì Văn phòng Uỷ ban nhân dân xã trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã quyết định việc đưa ra thảo luận tại phiên họp Uỷ ban nhân dân xã.
c) Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, dự kiến các chương trình, đề án cần thiết phải thảo luận, báo cáo Chủ tịch, Phó chủ tịch để xem xét trình kỳ họp Uỷ ban nhân dân xã, lấy ý kiến thống nhất, triển khai thực hiện.