Làng kháng chiến Stơr

Mô tả

Địa chỉ: Xã Tơ Tung

Điện thoại: 0269