Nhà hàng Lộc Vừng

Mô tả

Địa chỉ: 03 Bùi Dự

Điện thoại: 0269.871.568