TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1776/QD-UBND

Về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đến năm 2030

Ngày ban hành: 29/12/2018

Ngày có hiệu lực: 29/12/2018

Quyết định 1777/QD-UBND

Về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đến năm 2030

Ngày ban hành: 29/10/2018

Ngày có hiệu lực: 29/10/2018

Quyết định 1686/QD-UBND

Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Sao đến năm 2030

Ngày ban hành: 25/09/2018

Ngày có hiệu lực: 25/09/2018

Quyết định 1685/QD-UBND

Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Dêr đến năm 2030

Ngày ban hành: 25/09/2018

Ngày có hiệu lực: 25/09/2018

Quyết định 700/QD-UBND

Ban hành quy định Bộ tiêu chí Làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2020 thực hiện trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 26/06/2018

Ngày có hiệu lực: 26/06/2018

Quyết định 604/QD-UBND

Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Sao đến năm 2030

Ngày ban hành: 06/06/2018

Ngày có hiệu lực: 06/06/2018

Quyết định 603/QD-UBND

Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Dêr đến năm 2030

Ngày ban hành: 06/06/2018

Ngày có hiệu lực: 06/06/2018

Quyết định 605/QD-UBND

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C, quy mô nhỏ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2018 trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 06/06/2018

Ngày có hiệu lực: 06/06/2018