Trang chủ > Xã Ia O > Giới thiệu chung > Thông tin liên hệ
UBND XÃ IA O
Địa chỉ: xã Ia Ia O, huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
Điên thoại: 02693 504 181 - Email: ubndiao@gialai.gov.vn
Đường dây nóng: 02693 504 181
XÃ IA O Chức vụ Số điện thoại iachia.iagrai@gialai.gov.vn
CÁN BỘ
Ksor Tuy Bí thư Đảng ủy 0977918884 tuyk.iagrai@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn Dương P. Bí thư Đảng ủy 0964829317 duongnv.iagrai@gialai.gov.vn
Rơ Châm Dil P. BT, CT HĐND 0396590542 dilrc.iagrai@gialai.gov.vn
Siu Nghiệp P. BT, CT UBND 0972469107 nghieps.iagrai@gialai.gov.vn
Rơ Mah Jem PCT UBND 0388777114 jemrm.iagrai@gialai.gov.vn
Puih Hon PCT HĐND 0399553644 honp.iagrai@gialai.gov.vn
Ksor Tuâng PCT UBND 0977517396 tuangks.iagrai@gialai.gov.vn
Ksor Cường BT ĐTN 0394801797 cuongk.iagrai@gialai.gov.vn
Puih Pyưnh CT HLHPN 0974035315 pyunhp.iagrai@gialai.gov.vn
Ksor Đí CT CCB 0976683328 diks.iagrai@gialai.gov.vn
Ksor Điu PCT HND 0968925271 diuks.iagrai@gialai.gov.vn
Rơ Mah Thạo PCT MTTQVN 0989007842 Thaorm.iagrai@gialai.gov.vn
CÔNG CHỨC
Nguyễn Văn Tuyên- Tư pháp HT 0364871048 tuyennv.iagrai@gialai.gov.vn
Vũ Thị Phượng Tư pháp HT 0977897918 phuongvt.iagrai@gialai.gov.vn
Ksor Phiu CHT QS 0974215534 phiuk.iagrai@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Ánh Minh CC TC-KT 0984959619 minhnta.iagrai@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn Nam CC TC-KT 0935376450 namnt.iagrai@gialai.gov.vn
Rơ Mah Hyiu CC VHXH 0963442236 hyiurm.iagrai@gialai.gov.vn
Hà Thị Hường CC VHXH 0988534494 huonght1983.iagrai@gialai.gov.vn
Rơ Lan Beo CC Địa chính 0396446008 beorl.iagrai@gialai.gov.vn
Nguyễn Doãn Vinh-  Văn phòng- TK 0978005578 vinhnd.iagrai@gialai.gov.vn