Trang chủ > Giới thiệu chung > Thông tin liên hệ
UBND XÃ IA CHÍA
Địa chỉ: xã Ia Ia Chía, huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
Điên thoại:0269.6521167 - Email: ubndiachia@gialai.gov.vn
Đường dây nóng: 0975142279
XÃ IA CHIĂ Chức vụ Số điện thoại iachia.iagrai@gialai.gov.vn
CÁN BỘ  
Siu Tin Bí thư – CT HĐND xã 0976.455.889 tins.iagrai@gialai.gov.vn
Phạm Thị Thơm Phó bí thư Đảng ủy 0368.145.324 thompt.iagrai@gialai.gov.vn
Phạm Quốc Tuấn Phó bí thư Đảng ủy 0976.951.212 tuanpq.iagrai@gialai.gov.vn
Rơ Mah Châu Phó Chủ tịch HĐND 0986.122.648 chaurm.iagrai@gialai.gov.vn
Rah Lan Gâu Chủ tịch UBND xã 0985.118.751 gaurl.iagrai@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn Lựu Phó chủ tịch UBND 0386.781.637 luunv.iagrai@gialai.gov.vn
Rơ Lan Thích Phó chủ tịch UBND 0987.921.235 thichrl.iagrai@gialai.gov.vn
Rơ Mah Hơnh Chủ tịch UBMTTQVN xã   honhrm.iagrai@gialai.gov.vn
Puih H'Bi Chủ tịch HLHPN xã 0978.700.367 hbip.iagrai@gialai.gov.vn
Ksor Kim Chủ tịch Hội nông dân 0964.425.057 kimk.iagrai@gialai.gov.vn
Ksor Yo Chủ tịch Hội CCB 0962.187.576 yok.iagrai@gialai.gov.vn
Rơ Mah Nhung Bí thư đoàn thanh niên 0364.774.803 nhungrm.iagrai@gialai.gov.vn
CÔNG CHỨC  
Nguyễn Thị Hồng Nga CC Tài chính – Kế toán 0981.166.623 nganth.iagrai@gialai.gov.vn
Phan Văn Thiết CC Tư pháp – Hô tịch 0971.453.779 thietpv.iagrai@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Nguyên CC Tư pháp – Hô tịch 0983.978300 Nguyennt.iagrai@gialai.gov.vn
Ksor Thư CC Văn hóa – Xã hội 0387.366.700 thuk.iagrai@gialai.gov.vn
Hoàng Văn Tám CC Văn hóa – Xã hội 0975.122.357 tamhv.iagrai@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn Lượng CC ĐC-NN-XD-MT 0985.714.908 luongnv.iagrai@gialai.gov.vn
Phạm Thị Kim Oanh CC ĐC-NN 0978.702.245 oanhptk.iagrai@gialai.gov.vn
Nguyễn Quang Bình CC Văn phòng – Thống kê 0975.412.279 binhnq.iagrai@gialai.gov.vn
Rơ Mah Minh CC Văn phòng – Thống kê 0979.875.726 minhrm.iagrai@gialai.gov.vn
Rơ Châm Hoal Chỉ huy trưởng BCH QS xã 0973.556.068 hoalrc.iagrai@gialai.gov.vn