Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Gia Lai

10/03/2021
(GLO)- Sở Tư pháp Gia Lai vừa có Công văn số 221/STP-PBGDPL về việc thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho thanh-thiếu niên” trên địa bàn tỉnh năm 2020.
 
(GLO)- Sở Tư pháp Gia Lai vừa có Công văn số 221/STP-PBGDPL về việc thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho thanh-thiếu niên” trên địa bàn tỉnh năm 2020. Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, đảm bảo tiến độ triển khai các nhiệm vụ, trách nhiệm đã được UBND tỉnh phân công; đánh giá mức độ hoàn thành và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu (tổng thể và cụ thể đến năm 2020); chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc tổng kết đề án ở cơ sở, đơn vị, địa phương. Tiếp tục chỉ đạo, phân công đơn vị, cán bộ đầu mối tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đề án. Ở cấp huyện, giao Phòng Tư pháp làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp UBND cấp huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Quan tâm bố trí kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong đề án, nhất là phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng thanh-thiếu niên thuộc đối tượng đặc thù.
 
Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đề nghị Tỉnh Đoàn chủ động triển khai, tích cực phối hợp với sở, các cơ quan, đơn vị liên quan trong lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tiếp cận thông tin; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong quá trình xây dựng, thực thi và hoàn thiện pháp luật, kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối vợi việc xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, chính sách thanh niên.
Lượt xem: 0
Các tin khác
    Đồn Biên phòng Ia Chía: Điểm tựa vững vàng vùng phên giậu Đồn Biên phòng Ia Chía: Điểm tựa vững vàng vùng phên giậu
    Cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên Cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên
    Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Gia Lai Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Gia Lai
    Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
    Tuyên truyền bầu cử hiệu quả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tuyên truyền bầu cử hiệu quả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số