TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1067/QĐ-UBND

Về việc Kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ia Grai giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 25/07/2023

Ngày có hiệu lực: 25/07/2023

Báo cáo 407/BC-UBND

Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày ban hành: 25/07/2023

Ngày có hiệu lực: 25/07/2023

Kế hoạch 101/KH-UBND

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thủy sản trên địa bàn huyện trong năm 2024

Ngày ban hành: 25/07/2023

Ngày có hiệu lực: 25/07/2023

Báo cáo 402/BC-UBND

V/v rà soát số lượng đối tượng đề nghị cấp báo, tạp chí theo Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 23/6/ 2023 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 24/07/2023

Ngày có hiệu lực: 24/07/2023

Báo cáo 403/BC-UBND

Báo cáo triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị tại mục 5 của báo cáo số 112-BC-BVHXH

Ngày ban hành: 24/07/2023

Ngày có hiệu lực: 24/07/2023

Báo cáo 394/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (2019-2023)

Ngày ban hành: 21/07/2023

Ngày có hiệu lực: 21/07/2023

Báo cáo 399/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính phục vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 (Số liệu báo cáo từ ngày 12/12/2021 đến ngày 15/7/2023)

Ngày ban hành: 21/07/2023

Ngày có hiệu lực: 21/07/2023

Báo cáo 398/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và thu ngân sách trên địa bàn huyện đến ngày 19/07/2023

Ngày ban hành: 21/07/2023

Ngày có hiệu lực: 21/07/2023

Quyết định 520/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Kiểm định an toàn đập hồ Ku Toong

Ngày ban hành: 21/07/2023

Ngày có hiệu lực: 21/07/2023

Báo cáo 397/BC-UBND

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 74/2022/NQ-QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 21/07/2023

Ngày có hiệu lực: 21/07/2023

Hiển thị kết quả 21-30 (of 849)
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|