Kết quả kiểm tra Cải cách hành chính năm 2022 tại các xã, thị trấn và cơ quan chuyên môn của huyện

19/08/2022
Từ đầu năm đến nay, Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2022 của huyện đã thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch tại 12 phòng ban chuyên môn thuộc huyện và 13 xã, thị trấn. Trong đó: Kiểm tra trực tiếp tại 5 xã và 1 thị trấn; 6 cơ quan chuyên môn. Kiểm tra qua báo cáo của 7 xã và 6 cơ quan chuyên môn.
 
 
KIEM-TRA-CCHC2.jpg
Ảnh: Kiểm tra tại các xã
Kết quả kiểm tra trực tiếp cho thấy: trong năm 2022, việc ban hành kế hoạch CCHC đã được phần lớn lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có sự quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC. Trên cơ sở các kế hoạch CCHC của huyện; các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã đã bám sát và cụ thể hóa bằng các kế hoạch CCHC hàng năm tại cơ quan, đơn vị mình. Nội dung kế hoạch cải cách hành chính của các đơn vị đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Về kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC: Ủy ban nhân dân các xã đã ban hành hành kế hoạch kiểm soát TTHC, rà soát TTHC; tuy nhiên trong năm 2022 vẫn còn đơn vị chưa ban hành; các phòng chuyên môn đã chủ động rà soát thủ tục hành chính, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND nhân, Bưu điện huyện niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, đối với các xã đã cơ bản cập nhật, niêm yết công khai theo quy định; việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: cơ bản các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, sổ theo dõi hồ sơ...; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã đã kịp thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đúng thời hạn quy định các cơ quan, đơn vị, UBND các xã đã thực hiện kích hoạt chức năng xin lỗi đối với hồ sơ trễ hạn trên hệ thống “Một cửa điện tử”;... Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: các xã đã quan tâm chỉ đạo kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, ban hành quy chế hoạt động theo quy định;...
KIEM-TRA-CCHC1.jpg
Ảnh: Kiểm tra tại các xã
Qua kiểm tra báo cáo, nhìn chung các cơ quan, đơn vị, UBND các xã được kiểm tra qua báo cáo cơ bản có sự quan tâm đến công tác CCHC; đã xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC và đạt được những kết quả tích cực, đáng khích lệ. Tuy nhiên bên cạnh đó, nội dung báo cáo của một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã còn chung chung, chưa nêu rõ được những việc đã làm được và chưa làm được của đơn vị mình. Qua tổng hợp báo cáo của các đơn vị, UBND các xã nhận thấy còn tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC như: chưa xây dựng chuyên mục CCHC phát trên loa phát thanh xã; có một số đơn vị báo cáo định kỳ CCHC trễ hạn; qua kiểm tra (tại địa chỉ:dichvucong.gialai.gov.vn) trong công tác giải quyết hồ sơ TTHC của một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã vẫn còn hồ sơ giải quyết trễ hạn trên hệ thống;...
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra báo cáo, đề xuất UBND huyện có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn được kiểm tra trực tiếp, kiểm tra thông qua báo cáo nghiêm túc chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu; giải trình, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và các cá nhân liên quan để xảy ra những tồn tại, hạn chế trên; đồng thời có biện pháp quyết liệt chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nhằm góp phần nâng cao chỉ số CCHC năm 2022 và những năm tiếp theo của huyện; đề xuất UBND huyện có văn bản chỉ đạo các phòng, ban, các ngành liên quan có văn bản trả lời các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương qua kiểm tra công tác CCHC.
Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, quán triệt và nhắc nhở các cơ quan, đơn vị được kiểm tra nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC; góp phần tạo chuyển biến về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Bên cạnh đó kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất các hướng giải pháp để tháo gỡ, khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC. Đồng thời đánh giá kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC đã chỉ ra trong thời gian trước./.
Minh Thoan
Lượt xem: 34
Các tin khác
    Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh
    Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19 Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19
    Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới
    Ia Bă về đích Nông thôn mới Ia Bă về đích Nông thôn mới
    Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng) Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng)