Huyện Ia Grai: Kiểm tra giám sát góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

22/11/2022
Những năm qua, Đảng bộ huyện Ia Grai thường xuyên chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, cùng các cơ quan liên quan, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở chú trọng công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
 
 
ANH-THANH-NHAT-Huyen-uy-Ia-Grai-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-xay-dung-he-thong-chinh-tri-DSCN3602.JPG
Huyện ủy Ia Grai triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng hệ thống chính trị
Xác định công tác kiểm tra giám sát có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, hàng năm, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy thường xuyên tổ chức tập huấn cho thường trực cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện về những điểm mới trong Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, cùng một số văn bản chỉ đạo liên quan của Trung ương và Tỉnh ủy trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…Đồng thời, UBKT Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng và kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đạt 100% so với kế hoạch đề ra…
ANH-THANH-NHAT-Mot-goc-trung-tam-huyen-Ia-Grai-DSCN9782.JPG
Một góc trung tâm huyện Ia Grai
Cấp ủy các cấp đã phân công cấp ủy viên thực hiện giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng, đảng viên về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ và đảng viên trong tình hình mới, việc lãnh đạo và chỉ đạo công tác quản lý đảng viên, sinh hoạt Đảng, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, quy định về những điều đảng viên không được làm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức và lối sống...
ANH-THANH-NHAT-Can-bo-chu-chot-o-co-so-cua-huyen-Ia-Grai-nghe-pho-bien-cac-van-ban-quy-dinh-ve-cong-tac-xay-dung,-chinh-don-Dang-DSCN3451.JPG
Cán bộ chủ chốt ở cơ sở của huyện Ia Grai nghe phổ biến các văn bản quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai chương trình kiểm tra giám sát về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ huyện tại các đảng ủy xã, thị trấn.
Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết: “Hàng năm, cấp ủy các cấp đã thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm. Số lượng tham gia kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm có hơn 100 tập thể thuộc cấp huyện và cấp cơ sở. Bên cạnh đó, tỷ lệ cá nhân là cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đạt 95%…”.
Cũng theo Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy: Việc thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời. Qua công tác kiểm tra giám sát, giai đoạn 2017-2021, đã phát hiện xử lý 3 tổ chức cơ sở đảng và 139 đảng viên vi phạm theo đúng quy định. Riêng 10 tháng đầu của năm 2022, toàn Đảng bộ huyện có 14 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Bên cạnh đó, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo xử lý cán bộ đảng viên vi phạm”.
Ở cấp cơ sở, Đảng ủy Thị trấn Ia Kha đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII),  việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...  Hay tại Đảng bộ xã Ia Tô, cùng với chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc,  Ban Thường vụ  Đảng ủy xã  nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân công cấp ủy viên huyện về sinh hoạt với chi bộ theo định kỳ hàng tháng. Đồng thời, coi trọng về chất lượng xây dựng nghị quyết và thường xuyên  kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các chi bộ trực thuộc. Qua đó, phát huy vai trò của người đứng đầu, các đảng ủy viên và bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương...”.
ANH-THANH-NHAT-Cac-chi-bo-thuoc-Dang-uy-xa-Ia-Ba-trao-doi-kinh-nghiem-ve-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-cua-Dang-DSCN5305.JPG
Các chi bộ thuộc Đảng ủy xã Ia Bă trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra giám sát của Đảng
Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrung Thái Hồng Cương cho biết: “Đảng bộ xã có 12 Chi bộ trực thuộc với 222 đảng viên. Hàng năm, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát cụ thể, rà soát chương trình, kế hoạch thực hiện, bổ sung quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ. Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị. Các chi bộ đều bám sát nghị quyết và kiểm tra, giám sát, sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, tập trung củng cố kiện toàn các tổ chức ở thôn, làng, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.
Tương tự, Bí thư Đảng ủy xã Ia Khai Trịnh Bá Hoa cho hay: “Đảng bộ xã có 10 chi bộ với 170 đảng viên,  Đảng ủy đã tổ chức quán triệt kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, bầu trưởng thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, triển khai giám sát công tác bầu cử trưởng thôn, đại hội các chi bộ. Qua đó, 10/10 chi bộ đã tổ chức thành công đại hội và thực hiện nhất thể bí thư kiêm thôn trưởng ở 6/6 làng”.
Đề vập về nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ huyện Ia Grai thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Lành lưu ý: “Tiếp tục quán triệt để nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về công tác công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của cấp ủy cấp trên đối với tổ chức đảng, đạo đức lối sống của  đảng viên theo quy định, kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là đối với cán bộ quản lý giữ các cương vị quan trọng dễ phát sinh vi phạm… Đồng thời, các tổ chức cơ sở đảng bổ sung, lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên, rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2020-2025…”.
                                                                                          T.N

 
Lượt xem: 12
Các tin khác
    Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ các chốt kiểm soát dịch Covid-19 kh... Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ các chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực biên giới
    Đoàn đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Ia Grăng Đoàn đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Ia Grăng
    Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND huyện Ia Grai khóa XII Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND huyện Ia Grai khóa XII
    Tường thuật Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016... Tường thuật Kỳ họp thứ Mười lăm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021
    Ia Grai công bố danh sách 35 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 Ia Grai công bố danh sách 35 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026