Bệnh viên lao và phổi Gia Lai

Mô tả

Địa chỉ: Xã Trà Đa

Điện thoại: 0269 3758 011