Khách sạn Hoàng Ngọc

Mô tả

Địa chỉ: 69 Tăng Bạt Hổ

Điện thoại: 0269.3822777