Thác Mơ

Mô tả

Địa chỉ: Xã Ia KRai

Điện thoại: 0269