Thác Chín Tầng

Mô tả

Địa chỉ: Xã Ia Bă

Điện thoại: 0269