Bảo tàng Hồ Chí Minh

Mô tả

Địa chỉ: phường Yên Đỗ

Điện thoại: 0269 3874 648