Di tích Tây Sơn Thượng đạo

Mô tả

Địa chỉ: Thị xã An Khê

Điện thoại: 0269