Phòng Khám Mắt Bác Sĩ Lành

Mô tả

Địa chỉ: 43 Cù Chính Lan, phường Diên Hồng

Điện thoại: 091 344 49 91