Nhà Hàng Phố Biển

Mô tả

Địa chỉ: 05 Đồng Tiến, phường Diên Hồng

Điện thoại: 0269 3875 666