Trung Nguyên Coffee

Mô tả

Địa chỉ: 02 Lê Lợi, phường Hội Thương

Điện thoại: 0988634911